ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

工厂照片 (1)
工厂照片 (2)
工厂照片 (3)
工厂照片 (5)